รอบรั้วธุรกิจ กับ IoT 360°

การสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิตอลทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผูกพันกับโครงสร้างทางอินเตอร์เน็ตที่แข็งแกร่ง จะเห็นว่าภาครัฐเร่งเปิดยุทธศาสตร์ปี 2559 เคลื่อนแผนดิจิตอลเต็มสูบ เร่งจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อรองรับการเติบโตให้แก่ภาคเอกชน และเน้นประสิทธิภาพการบริการประชากร โดยมีความคาดหวังให้ทั้งรัฐและเอกชนมีการเติบโตที่รวดเร็ว ทว่ามั่นคงบนพื้นฐานของความปลอดภัย ดังนั้นลักษณะเฉพาะตัวของ IoT จึงดูจะมีความเหมาะสมลงตัวในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จากการที่ประชากรหลากหลายระดับต่างเป็นเจ้าของอุปกรณ์สื่อสารดิจิตอล เข้าถึงผู้ใช้ประชากรในวงกว้าง โครงสร้างอินเตอร์เน็ตในประเทศโดยในเมืองใหญ่พรั่งพร้อม ทำให้ประเทศของเรามีศักยภาพก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอาเซียน

IoT จึงถูกหยิบยกมาใช้พัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และถูกจัดอันดับ10 เทคโนโลยี IoT ที่เป็นเทรนด์สำคัญในปี 2017-2018 จากการ์ตเนอร์ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยแบบ denial-of-sleep คือ ป้องกันความปลอดภัยได้ในขณะเครื่องหยุดทำงาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytic) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานของบริษัทและพัฒนาการบริการต่อลูกค้า จัดการอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตต่างๆ เพื่อสอดส่องดูแลงานต่างๆ พร้อมอัพเดตเฟิร์มแวร์และซอฟแวร์ ให้ทำงานควบคู่ไปพร้อมกัน ทั้งยังต้องเลือกระบบเครือข่ายให้เข้ากับอุปกรณ์ IoT มากที่สุด หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ มีหน่วยประมวลผลสร้างตัวชี้วัดความสามารถของอุปกรณ์ เช่น การสร้างรหัส วัดระดับการใช้พลังงาน รวมไปถึงการรองรับระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์หรือซอฟแวร์ใหม่ๆ หรือแม้แต่สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานด้วย

การเลือกนำ IoT มาพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นการทำธุรกิจที่ Outcome หรือตัวผลลัพธ์มากกว่าผลผลิต เนื่องจากการผลิตสินค้าสามารถทำได้ในราคาและคุณภาพใกล้เคียงกัน ผลผลิตจึงออกมามีลักษณะใกล้กัน ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานก็จะมีทางเลือกมากขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจต่างๆจึงต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้บริโภคในระยะยาวด้วยบริการที่ทันสมัย กลายเป็นธุรกิจที่มีชื่อว่า Outcome Economy คือธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์ ทั้งการติดตามงาน ติดตามวิธีการใช้งาน รวมไปถึงจัดการให้งานเป็นไปตามระบบที่วางไว้ IoT จึงเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้

ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ การรักษาฐานลูกค้า บริษัทไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน สร้างความพึงพอใจเหนือคู่แข่ง และสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีองค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์แล้ว อีกช่องทางหนึ่งที่มาแรงและได้ผลดี คือ IoT ที่มีการจัดการอย่างชาญฉลาดที่ทำให้ลูกค้ามีช่องทางเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อองค์กรสนใจที่จะนำแนวคิด IoT นี้มารองรับการดำเนินงานอย่างจริงจัง ต้องหันมาพิจารณาหรือคำนึงถึงความท้าทายบางประการ ได้แก่ ต้องมีศักยภาพในการต่อเชื่อมกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อให้รองรับรูปแบบและอุปกรณ์การใช้งานของกลุ่มผู้คนที่แตกต่างกัน การเชื่อมต่อ (Connectivity) ที่แข็งแกร่งเพื่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแบบไร้สาย ที่ต้องไม่มีอุปสรรคในการสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจ โมเดลธุรกิจ (Business Model) ในรูปแบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถรุกตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ E-Commerce ทำให้เกิดการซื้อง่าย-ขายคล่อง ธุรกิจก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และ ที่สำคัญคือ แอพพลิเคชั่นที่โดดเด่น น่าใช้ น่าสนใจ ดึงดูดการใช้งาน เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของการใช้งาน (Killer Applications) สามารถตอบสนองทุกความต้องการขององค์กร เป็นเสมือนดั่งหัวใจของการทำงาน การเลือกแอพพลิเคชั่นนี้ก็ถือเป็นความท้าทายที่น่าสนใจสำหรับ IoT เลยทีเดียว

Internet of thing จึงไม่ใช่แค่เทรนด์ที่เข้ามามีบทบาทเพียงชั่วครั้งคราว แต่กลับเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มข้นให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดทั้งในองค์กรธุรกิจเอง การนำ IoT มาผสมผสานกับแนวคิดเชิงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิภาพ อาทิ Big Data ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยบรรเทาความท้าทายในการจัดการปัญหาการให้บริการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคนเข้าเมือง การอพยพเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์กายภาพของประชากร การควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น  ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อขยายภาพลงมาสู่ภาคเอกชน ซึ่งอาศัยคลาวด์เป็นเทคนิคในการสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงาน และได้มีการลงทุนด้าน Big Data ไปบ้างแล้ว แนวคิด IoT จึงกลายมาเป็นส่วนต่อยอดสำคัญที่บริหารและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้ดี ทั้งรวดเร็ว เข้าถึงง่าย สื่อสารสั้นกระชับ ขยายกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ทั้งหมดนี้ประโยชน์ชัดเจนกว่าการทำธุรกิจรูปแบบเดิม เริ่มเห็นตัวอย่างจากหลายองค์กธุรกิจที่ตอบรับ IoT และปรับตัวนำมาใช้เป็นส่วนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ ได้ปรับนโยบาย กำหนดเป้าหมายและทิศทางโดยรวม IoT เป็นส่วนหนึ่ง และไม่ลืมที่จะพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน สร้างนวัตกรรมสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ จึงสามารถมีสินค้าหรือบริการนำเสนอลูกค้าได้มากขึ้น เมื่อมองในภาพรวมแล้ว สิ่งที่บริษัทได้รับคือศักยภาพในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ผ่านสินค้า และบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ให้ความเป็นส่วนตัว ตอบสนองความสนใจเฉพาะบุคคล ทั้งหมดนี้ ด้วย IoT ที่เชื่อมโยงผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทธุรกิจจึงมอง IoT บน Cloud Platform เป็นการลงทุนที่กระชับ ลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่องระยะยาว สามารถควบคุมคาดการณ์ได้ แต่ขยายผลได้แทบจะไร้ขีดจำกัด

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคดิจิตอลที่เรากำลังยืนอยู่นี้ ถูกสร้างขึ้นและพัฒนาไปพร้อมๆกับกลไกทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จนสามารถอนุมานได้ว่าทุกพื้นที่เต็มไปด้วย IoT ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไร ตามแต่ IoT ก็อยู่รอบตัวเรา กลยุทธ์เล็กๆที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ดี ต้องเริ่มจากการสนับสนุนบริษัทด้วย IoT และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างเครือข่ายออนไลน์ให้เป็นระบบ จับความคิดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นงาน สานต่อธุรกิจตามแนว Outcome และพร้อมเป็นผู้นำการป้องกันความปลอดภัยที่ดี สิ่งเหล่านี้นับว่า IoT 360° ช่วยงานธุรกิจได้มากมายจริงๆ

Latest

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Newsletter

Don't miss

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบโจทย์ยุค AI PC ยกระดับประสบการณ์ให้ทุกการใช้งาน เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Series รุ่นล่าสุด...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here