การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้พิการนั้นมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมากที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และจากสถิติพบว่าจำนวนผู้บกพร่องทางการเห็นที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสูงถึง 189,407 คน ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงจับมือสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางการเห็น ภายใต้หัวข้อ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2” หรือ “THE 2ND THAILAND INNOVATION FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY CHALLENGE: THE 2ND TIATCH”

โจทย์การประกวดในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10 (10th International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology – i-CREATe) ในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย

Pic_2

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากที่ซีเกทได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์หลายรายการ เราได้เห็นว่าศักยภาพของน้องๆ นิสิต นักศึกษาไทยมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้องๆ เหล่านี้ก็เคยได้แสดงความสามารถและคว้ารางวัลจากเวทีระดับนานาชาติมาแล้ว เช่น ทีมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เตะฟุตบอลซึ่งเคยชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศที่ซีเกทเป็นผู้สนับสนุน และได้ไปคว้ารางวัลระดับต้นๆ ของโลกมาด้วย จึงกล่าวได้ว่า เด็กไทยมีศักยภาพสูงไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 ที่ซีเกทได้ร่วมมือกับทางสมาคมฯ ในการริเริ่มจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ เพราะเรามองเห็นว่าการแข่งขันประเภทนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตัวน้องๆ ในด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว พวกเขายังจะได้ความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำความรู้ที่ศึกษามาช่วยเหลือผู้พิการในสังคมอีกด้วย” ทั้งนี้ ซีเกท ประเทศไทยในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการประกวดเป็นปีที่ 2   ได้มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 2.4    ล้านบาท ซึ่งจากเงินจำนวนนี้คิดเป็นเงินรางวัลและเงินสนับสนุนที่จะมอบให้แก่ทีมนิสิต นักศึกษารวมกว่า 950,000 บาท

“ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่โซลูชั่นที่มีคุณค่า ซีเกทคาดว่าอีกไม่นาน เราจะได้เห็นการศึกษาไทยพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่กำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป” นางสาวศิริรัตน์ กล่าวเสริม

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันแล้วว่า   ผู้บกพร่องทางการเห็นไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนสายตาปกติทั่วไปได้ การที่สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บกพร่องทางการเห็น และมีแนวคิดที่จะนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนา  เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ”

รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคนพิการ  ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมที่ได้จากการประกวดครั้งนี้จะช่วยลดข้อจำกัดและเพิ่มขีดความสามารถของผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งเป็นการเติมเต็มโอกาสในด้านต่างๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแก่พวกเขาต่อไป”

Pic 5รองศาสตราจารย์ ดร. ภูดิส ลักษณะเจริญ ประธานจัดการแข่งขันและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 จะเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาในการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น กิจกรรมการแข่งขันเป็นการจำลองสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวัน อันประกอบไปด้วย 4 แบบ คือ การหยิบวัตถุที่หล่นพื้น การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การอ่านป้ายรถโดยสาร และการเลือกสีเสื้อผ้า ซึ่งโจทย์เหล่านี้เป็นความท้าทายในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการเห็น หากเราสามารถช่วยแก้โจทย์เหล่านี้ได้ ผู้บกพร่องทางการเห็นก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น”

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ได้ที่ www.tiatch.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พร้อมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: tiatch.com

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและดำเนินงานเกี่ยวกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ ท่านสามารถติดต่อทางสมาคมฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.trs.or.th

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here