จิตตนคร สร้างจิต บังคับ ความดีความชั่วผลงานรังสรรค์ของซิป้า ผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน

จากพระมหาชนกสู่ จิตตนคร ได้ถูกรังสรรค์ถ่ายทอดผ่านสื่อในประเภทต่าง ๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องความดีความชั่ว ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล และในส่วนของการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนั้นได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า ดำเนินการต่อยอดการผลิตไปแล้วจำนวน ๙ ตอน จากจำนวน ๒๙ ตอน และกำลังดำเนินการผลิตแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงหลักธรรม ความดีมีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

หากพูดถึง จิต คนส่วนใหญ่อาจไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ แต่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้นสามารถอธิบายออกมาผ่านตัวหนังสือเป็นพระราชนิพนธ์ เรื่อง “จิตตนคร” เป็นการยกเปรียบเทียบจิตกับเมืองที่เราอยู่อาศัย โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้เล่าว่า พระนิพนธ์เรื่อง จิตตนคร” นั้น มีการพิมพ์ออกมาหลายครั้ง แต่อาจจะรู้จักกันเพียงในวงการพระสงฆ์หรือนักอ่านหนังสือของสมเด็จพระสังฆราชฯ เท่านั้น ซึ่งช่วงหลังมานี้มีความพยายามจะนำพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สื่อสารกับประชาชนให้มากที่สุด ดังนั้นรูปแบบการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงพระนิพนธ์ง่ายขึ้น

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เล่าต่อว่า ที่ผ่านมา สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และคิดนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบใหม่ตลอดเวลา ซึ่งยุคหนึ่งพระองค์เคยเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารศรีสัปดาห์ และทรงเคยจัดรายการ วิทยุ อ.ส. เกี่ยวกับการบริหารจิต ดังนั้นการจะนำเสนอพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชฯ ต้องดึงตัวตนของท่านออกมา โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ เรามองหลายวิธี และได้มีจิตอาสากลุ่มหนึ่งที่อ่านพระนิพนธ์ “จิตตนคร” เข้ามาปรึกษาว่าจะทำเป็นแอนิเมชันได้หรือไม่ ตรงนี้ไม่มีปัญหา แต่การนำเสนอต้องไม่ให้ผิดเพี้ยน มีความกระชับและสื่อออกมาได้ไม่ขาดตอน พยายามรักษาเนื้อหาสาระให้สมบูรณ์ตามพระนิพนธ์ภาพประกอบจิตตนคร2

เมื่อทดลองทำออกมา ๑ ตอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับชมและกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องการเพราะคนจะได้มีจิตสำนึกในเรื่องความดีความชั่ว จึงส่งเสริมให้ทำเพิ่ม โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด้านการผลิตแอนิเมชันได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า (SIPA) ส่วนด้านการเผยแพร่ ได้รับความร่วมมือจากกรมการศาสนา

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวว่า ด้านการออกแบบตัวละครนั้น เราไม่ได้ออกแบบตัวละครแบบไทยจ๋า คือใส่โจงกระเบน เพราะปัญหาคือเด็กจะให้ความสนใจหรือไม่ เราไม่ต้องการติดตรงนั้น ดังนั้นแอนิเมชันนี้ จุดมุ่งหมายไม่ใช่ส่งเสริมวัฒนธรรมแต่ส่งเสริมการเป็นสากล ธรรมมะไม่มีวัฒนธรรม ไม่มีเชื่อชาติ เป็นเอเชีย เป็นยุโรป ดังนั้นการนำเสนอตรงนี้ต้องเป็นสากล การออกแบบตัวละครจึงเป็นสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หากเราเอาเพียงความเป็นไทยเข้ามา ก็จะได้เฉพาะคนไทย แต่พระพุทธศาสนาไม่เฉพาะของคนไทย พุทธศาสนาเป็นของสากล ไม่เฉพาะประเทศที่นับถือหรือไม่นับถือ ทั้งนี้สื่อดี ๆ อย่างนี้หายากไม่มีคนทำ จึงต้องอาศัยรัฐบาลเข้ามาช่วยเผยแพร่  ทั้งนี้การเผยแพร่เราพยายามเข้าสู่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและต่อยอดจากแอนิเมชัน ไปสู่เกม  มาสคอต ซึ่งไม่ใช่เพื่อการค้าทางธุรกิจ แต่ทำขึ้นเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะ พร้อมกันนี้ต้องการขยายพระนิพนธ์นี้ให้เข้าถึงประชาชนทุกคน โดยการเผยแพร่จะเน้นที่ประเทศไทยก่อน จากนั้นก็จะขยายไปยังต่างประเทศ เราก็พยายามให้มีความเป็นสากลในการเผยแพร่

“ชีวิตเราทุกวันนี้อยู่ด้วยสงครามจิตวิทยา เรื่องของ “จิตตนคร” ทุกตอนจึงเข้ากับทุกคน เมื่อมีการนำมาสร้างเป็นแอนิเมชันก็เป็นการขยายช่องว่างของจิตนาการมากขึ้น โดยในต่างประเทศก็มีแอนิเมชันที่มีเนื้อหาเรื่องของ จิต เช่นนี้ คือ เรื่อง Inside out แต่เนื้อหายังเข้าใจยากอยู่ต่างกับของสมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านสามารถอธิบายเป็นรูปธรรมให้คนเข้าใจง่าย” พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าว 

ด้านนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้ากล่าวว่า ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนและสานต่อการนำพระนิพนธ์ “จิตตนคร” มาผลิตในรูปแบบแอนิเมชัน ซิป้าก็ได้รับช่วงต่อตรงนั้น เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในด้านงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และจากที่ซิป้าเคยทำแอนิเมชัน เรื่อง “พระมหาชนก” แล้วได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ซิป้าจึงได้นำคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เข้ามาร่วมทีมอีกครั้ง ทางซิป้าจะผลิต แอนิเมชันชุดนี้ออกมาใน ชื่อ “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” จำนวน ๒๙ ตอน คาดว่าปลายปีนี้จะเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้ผลิตไปแล้ว ๙ ตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนทางพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระนิพนธ์มากที่สุด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมการออกแบบลักษณะของตัวละคร

นายฉัตรชัย กล่าวว่า คนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องธรรมมะเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน หวังว่าแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”จะเป็นชุดที่ย่อยง่ายและหากต้องการเข้าใจให้ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น พระนิพนธ์จริง ๆ ของสมเด็จพระสังฆราชฯ ก็อ่านง่ายไม่แพ้กัน นอกจากนี้เราไม่ต้องการให้นักเรียนอยู่แต่ในตำรา แต่ต้องการให้ออกมาหาความรู้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ดี เพื่อให้เด็กไปหาให้เจอ แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เขาออกไปหาแล้วไม่มีของอะไรดี ๆ วางไว้เลย โดยเราอยากให้คุณครูหรือโรงเรียนได้ให้เด็กลองดูเนื้อหาเหล่านี้มากขึ้น

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here