ใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ใบเบิกทางนักศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศด้านไอที

บนโลกของการศึกษาทุกวันนี้ นอกจากใบปริญญาบัตรเพียงใบเดียว อาจจะไม่เพียงพอกับความสำเร็จของอาชีพ ตำแหน่ง เงินทองและรายได้ ตลอดอายุการทำงาน 30 หรือ 40  ปี ในช่วงชีวิตของการทำงาน  ในวงการหลาย ๆ อาชีพที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่อาชีพแพทย์ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ วิศวกร ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) และผู้ตรวจสอบบัญชี ก็ต้องมีใบประกาศฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ซึ่งต้องยอมรับว่าใบรับรองในวิชาชีพเหล่านี้สามารถสร้างความมั่นใจ เสริมความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มค่าตัว (value added) ที่ดีและง่ายที่สุด แถมยังเป็นการแข่งกับตัวเองและแข่งกับมาตรฐานของความรู้ ทั้งที่ผ่านการศึกษาและการใช้ประสบการณ์จริงจากการทำงาน เพื่อที่จะสอบผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเหล่านั้นให้ได้

สำหรับอาชีพด้านไอที ซึ่งปัจจุบันเป็นอาชีพที่ท็อปฮิต สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ มีเงินเดือนจำนวนหกหลักขึ้นไป สามารถทำงานได้ทั่วโลก ก็มีใบรับรองวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน ใบรับรองวิชาชีพไอทีหรือที่เราเรียกว่า ใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) นั้นเป็นเสมือนใบเบิกทาง สำหรับผู้ที่ต้องการรับจ้างผลิตชิ้นงานต่อจากเอกชน รวมถึงการเสนอขอใบอนุญาตทำงานในญี่ปุ่น ยังไม่นับรวมสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาด้านไอทีจากประเทศเครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพไอที

ทั้งนี้ใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เกิดจากแนวคิดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช.ที่ต้องการกระตุ้นความตื่นตัว ให้คนไทยได้มีการพัฒนาความรู้ด้านไอทีอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล จึงสนับสนุนให้ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกประเทศเครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพไอที ภายใต้การดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นจึงมุ่งผลักดันให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ในประเทศขึ้น แน่นอนว่า ในอนาคตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีใบรับรองวิชาชีพไอที ย่อมมีภาษีดีกว่าคนที่ไม่มี เพราะโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียงมีมากกว่า และเมื่อเข้าไปแล้วโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนหรือสิทธิพิเศษก็ย่อมเหนือกว่าคนอื่น ๆอ.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ 2

อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และดำเนินการสนับสนุนผลักดันให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมการสอบใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ถึงแม้ว่าจะนักศึกษาบางสาขาอาจไม่ได้เรียนด้านไอที มาโดยตรงก็ตาม ก็สามารถเข้ามาสมัครสอบได้ เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในอนาคตที่จะเข้าสมัครเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติ

                “ไอทีพาสปอร์ตมีประโยชน์มากโดยจะเป็นเครื่องมือช่วยประเมินว่า ผู้สอบผ่านมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านไอทีอย่างแท้จริง รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและกำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการ มีความพร้อมด้านไอทีมากน้อยแค่ไหน ทั้งยังเป็นการอัพเดทความรู้ด้านเทคโนโลยี และที่สำคัญเป็นการเสริมความมั่นใจและภาคภูมิใจให้แก่ผู้สอบที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้เป็นหนึ่งในศูนย์เพื่อจัดการสอบใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. NSTDA) ผู้ที่สอบผ่านจะมีโอกาสได้ทำงานกับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำมากมาย นอกจากนี้ผู้ที่สอบผ่านระดับ FE ยังสามารถขอใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ bit.ly/sauitpe  หรือที่เว็บไซต์ https://www.nstdaacademy.com/webnsaอาจารย์ณัฏฐ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ใบวิชาชีพนี้ไม่ได้แถมมาอัตโนมัติพร้อมกับปริญญาบัตร ผู้ที่ต้องการถือครองจะต้องฝึกทักษะด้านไอทีให้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมเข้ารับการทดสอบ ซึ่งในแต่ละปีทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. เปิดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ เมษายนและตุลาคม โดยโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 และจัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี  โดยสวทช. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา15 แห่ง สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและเครือข่ายภายนอกเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยเป็นศูนย์สอบและศูนย์ติวสอบทั่วประเทศ พร้อมนำตัวอย่างข้อสอบเก่ามารวบรวมไว้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการ เพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิทยาการสวทช.โทร.0-2642-5001 และ www.nstdaacademy.com

สำหรับรูปแบบการสอบใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จะอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มภาคีสมาชิก 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย และไทย ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการยกระดับบุคลากรด้าน IT ให้มีความพร้อมและความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ผ่านการสอบตามมาตรฐาน ITPE สามารถไปทำงานและรับงานจากประเทศในกลุ่มภาคีสมาชิกได้ โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บ. PTT ICT Solutions จำกัด, บ. SSC Solutions จำกัด, บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น, บ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นต้น รวมทั้งบริษัทร่วมทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้รูปแบบการสอบ จะมีการแบ่งระดับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดให้สอบ เพื่อผู้สอบสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมความจำเป็นหรือความต้องการ ครอบคลุมระดับความรู้ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นสูง และความชำนาญเฉพาะด้าน/รายสาขา ทำให้การสอบสามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน (Recruitment) นักศึกษาจบใหม่หรือคนที่ต้องการเปลี่ยนงานได้ เพราะคะแนนจากการสอบนี้ช่วยบอกความสามารถของตัวเองได้ง่ายขึ้น

     ประโยชน์ของใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ และโอกาสใหม่ของคนไทยยุคใหม่ ทำให้ IT Passport  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง ที่ไม่ว่าผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจะเป็นใคร ทำงานอะไร อยู่ที่ไหน เป็นคน IT หรือ Non – IT ล้วนสามารถพัฒนาตนเองได้  ซึ่งการสอบใบรับรองด้านไอที ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไอทีในอนาคต รวมทั้งการพร้อมรับนโยบายเปิดเสรีแรงงานของอาเซียนในปีนี้

Latest

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Newsletter

Don't miss

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบโจทย์ยุค AI PC ยกระดับประสบการณ์ให้ทุกการใช้งาน เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Series รุ่นล่าสุด...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here