ไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) : คำตอบของการเชื่อมโยงช่องว่างการทำงานระหว่างระหว่างคลาวด์สาธารณะและคลาวด์ส่วนตัว

บ่อยครั้งที่ระบบคลาวด์สาธารณะถูกมองว่าเป็นระบบที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการภายนอกองค์กร แต่แท้ที่จริงแล้วองค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ภายในองค์กรได้

ในปัจจุบันประโยชน์ของระบบคลาวด์เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายด้วยระยะเวลาในการติดตั้งที่รวดเร็ว กระบวนการทำงานที่คล่องตัว  และต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น   นอกจากนี้ระบบคลาวด์สาธารณะยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถแชร์ทรัพยากรโครงสร้างด้านไอทีที่ถูกควบคุมหรือจัดการโดยบุคคลที่สามได้อีกด้วย ซึ่งค่าบริการของระบบ
คลาวด์สาธารณะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานเท่านั้น ทำให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้ตรงตามงบประมาณ

ซึ่งบริการดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างมีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโปรแกรมการทำงานสำหรับฝ่ายเอชอาร์ การขยาย การตลาด และทีมสนับสนุนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการฝึกอบรม การพัฒนา และการทดสอบซึ่งมีกิจกรรมจำนวนมากๆ เป็นครั้งคราว

ในทางตรงกันข้าม ระบบคลาวด์ส่วนตัวจะมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้สำหรับแต่ละองค์กรซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบ on-promises หรือระบบที่ควบคุมดาต้าเซ็นเตอร์โดยผู้ให้บริการคลาวด์  สิ่งนี้จะมอบประโยชน์สูงสุดของระบบคลาวด์ อาทิเช่น  โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ที่คล่องตัว, สามารถปรับเพิ่มคุณสมบัติการทำงาน, โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งความสามารถในการควบคุมและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจสูงมากกว่าระบบคลาวด์สาธารณะ แต่องค์กรอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นเล็กน้อย

คลาวด์ส่วนตัวได้รับการยอมรับว่าได้ให้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอพพลิเคชันที่สำคัญในการปฏิบัติภาระกิจ หรือผู้ที่ต้องการระดับการปรับแต่งที่สูงยิ่งขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ยากยิ่งขึ้นที่จะประสบผลสำเร็จในสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์สาธารณะ นอกจากนี้ยังสามารถลดปัญหาความล่าช้าที่พบอยู่ในการดำเนินงาน  อีกทั้งการทำงานที่เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายภายในมากกว่าอินเทอร์เน็ต ตามที่มีการเข้าถึงบริการผ่านระบบเครือข่ายภายในแทนที่เป็นอินเทอร์เน็ต

จากการพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้ คลาวด์ส่วนตัวมีแนวโน้มที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแอพพลิเคชันที่มีความซับซ้อนหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงองค์กรที่มีกฎข้อกำหนดเคร่งครัดสำหรับข้อมูล

ผู้ใช้งานจำนวนมากเผชิญกับปัญหาการตัดสินใจเลือกใช้งานระบบคลาวด์ระหว่างระบบสาธารณะและระบบส่วนตัว ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นต้องตัดสินใจเลือกใช้บริการเพียงระบบใดระบบหนึ่ง เนื่องจากคลาวด์
สาธารณะและส่วนตัวมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันอย่างมาก และไม่สามารถจัดการปริมาณงานที่มากและสลับสับเปลี่ยนการทำงานระหว่างคลาวด์แบบส่วนตัวและสาธารณะได้อย่างราบรื่น  “ความต่อเนื่อง” หรือ “การก้าวข้าม” จากแบบ on-premise ไปยัง on-cloud (หรือในทางตรงกันข้าม) จำเป็นต้องใช้รหัสที่แตกต่างกัน รูปแบบระบบความปลอดภัย การปรับแต่งค่าเครือข่าย การทดสอบ และเครื่องมืออัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากมากมาย

แต่โชคดีที่เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนไปใช้งานระบบคลาวด์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกพียงระบบเดียวอีกต่อไป ไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) หรือ คลาวด์ลูกผสม  จะช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของทั้งสองระบบ และมอบทางเลือกเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ แก่องค์กรได้  โดยมอบโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกัน, รูปแบบระบบความปลอดภัยและชุดเครื่องมือการทำงานที่สอดคล้องกัน และที่สำคัญที่สุดคือการเลือกใช้งานระบบทำงานหว่าง on-premise หรือ แบบคลาวด์

ประโยชน์หลักของการใช้งานไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้แอพพลิเคชันและภาระงานระหว่างระบบการทำงานโดยขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ และตัวแปรอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย    วิธีผสมผสานเช่นนี้หมายความว่าธุรกิจทั้งหลายจะสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานคลาวด์สาธารณะเพื่อพัฒนาและทดสอบแอพพลิเคชันใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังหมายถึงแอพพลิเคชันจำนวนมากขึ้น (หากไม่ใช่ทั้งหมด) ที่พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์จากการนำมาปรับใช้บนระบบคลาวด์  แม้ว่าจะเริ่มใช้งานคลาวด์ส่วนตัวก็ตาม

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในตอนนี้เนื่องจากวิวัฒนาการในพื้นที่ของการประมวลผลของระบบคลาวด์ อาทิ Public Cloud Machine ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เช่นเดียวกับคลาวด์สาธารณะเพื่อนำความสามารถแบบ on-promise มาใช้งานซึ่งหมายความว่าธุรกิจทั้งหลายสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์สาธารณะได้ในขณะที่มีการควบคุมพิเศษที่มีการจัดเตรียมศูนย์กลางข้อมูลภายในองค์กร

ซึ่งหมายความว่าองค์กรสามารถรับมือกับข้อกำหนดทางธุรกิจหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเฉพาะได้ รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการควบคุมข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล ขณะที่สามารถได้รับประโยชน์จากคลาวด์สาธารณะ อาทิ ความว่องไวและการเรียกเก็บเงินแบบ Pay As You Go

มีการกำหนดความคาดหวังของไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) ให้ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปกติ ออราเคิลคือผู้นำด้าน Public Cloud Machine ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวทันเหตุการณ์ในอนาคตได้

จากความสามารถในการลดความแตกต่างระหว่างการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการทำงานของคลาวด์ จึงทำให้บริษัทต่างๆ สามารถได้รับความยืดหยุ่นสูงสุดของระบบคลาวด์ ซึ่งจะมีความคล่องตัวมากกว่าบริษัทคู่แข่งและอยู่ในฐานะที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและสภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here