โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค นำไอทีขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทย

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (CCDKM)  ในการเดินหน้าสานต่อโครงการยูธสปาร์ค เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการเยาวชนสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (YouthSpark – Enhancing ICT for Youth SMEs) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอบรมทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ และอี-บิสซิเนสโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต

โดยในปีนี้ โครงการยูธสปาร์ค มอบเงินทุนเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านบาท  เพื่อจัดการอบรมทักษะด้านไอที ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมากกว่า 700 คน โดยตั้งแต่ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2556 มีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแล้วกว่า 48,000 คน และได้มีการพัฒนาบล็อก (Blog) เพื่อธุรกิจขึ้นมาแล้วมากกว่า 120 บล็อก

 

จากจำนวนเยาวชนประมาณ 36 ล้านคน ที่ยังไม่มีงานทำในแถบทวีปเอเชีย นับเป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนในการให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน  จากผลวิจัยจากธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 70 ของการจ้างงานทั่วโลกมาจากธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการสนับสนุนความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง[1]

 

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้จะได้รับความรู้และทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ อี-บิสซิเนส ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อการทำธุรกิจ และสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกอบรมให้แก่เยาวชนยังรวมไปถึงการเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ การเขียนโค้ด เพื่อกระตุ้นเยาวชนเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและมีหลักการคิดเชิงวิเคราะห์การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในรูปแบบของ การเรียนในห้องเรียน การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ และการเรียนทางไกลซึ่งจะจัดขึ้นเสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ โดยการฝึกอบรมจะจัดขึ้นใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น กระบี่ นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พิจิตร และประจวบคีรีขันธ์

 

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร  ผู้อำนวยการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมมเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตัล ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยในปัจจุบันต้องรู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง มีการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ และอี-บิสซิเนส เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าที่อยู่ทั่วโลก และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองในยุคที่โลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว   โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค ได้รับความความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (CCDKM)  พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ด้วยเครื่องมือ แหล่งความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาและค้นหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

 

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมแล้ว โรงเรียนมีชัยพัฒนา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ยังจะได้รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 26 เครื่อง จากโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กล่าวว่า ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เราพยายามส่งเสริมในเรื่องของ การดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา การขจัดความยากจน การแบ่งปัน การศีลธรรม ความซื่อสัตย์ และความเท่าเทียมกันในด้านประชาธิปไตยและเพศ เรามีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนที่มาจากชนบทต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเอง ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ๆ และเทคโนโลยี  โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค นั้นมีเครื่องมือ แหล่งความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับนักเรียนเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นและช่วยขจัดความยากจนจากการสร้างงานซึ่งเป็นวิถีทางที่ยั่งยืน

 

รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการ CCDKM และ ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APTN)  ในฐานะพันธมิตรหลักของโครงการ เปิดเผยว่า “CCDKM มุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยี และนำไอซีทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจเชิงบวกให้กับชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย เรามีความยินดีในการก้าวสู่ปีที่ 3 ของความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ เราได้เห็นเยาวชนไทยได้รับประโยชน์จากการอบรมฝึกฝนทักษะด้านไอซีทีที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้

 

โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค เป็นโครงการระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองได้ จนถึงขณะนี้ โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค สามารถสร้างโอกาสให้กับเยาวชนมากกว่า 227 ล้านคน ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยปัจจุบันมีเยาวชนไทยกว่า 57,000 คนแล้ว ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและเครื่องมือในการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ที่ https://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/youthspark/

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here