มูลนิธิอาเซียนจับมือไมโครซอฟท์เปิดตัวโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์ทักษะเยาวชนอาเซียนสู่อนาคตยุคเอไอ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สอนไพทอนอย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาทำโครงงานอย่างง่ายได้” สำหรับอาจารย์ไทย เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นในอนาคตแก่เยาวชน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ASEAN Digital Innovation” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาเซียนและ ไมโครซอฟท์ เอเชีย แปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในภูมิภาคอาเซียนจากทุกภูมิหลังด้วยทักษะเชิงดิจิทัลที่สำคัญอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี เยาวชนคืออนาคตของประเทศไทย
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการจ้างงานมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับเยาวชนทุกคนจากทุกภูมิหลัง ด้วยทักษะและความรู้เชิงดิจิทัลที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ข้อมูลจากรายงานวิจัยที่จัดทำขึ้นร่วมกันโดยไมโครซอฟท์ เอเชีย แปซิฟิก และไอดีซี ในหัวข้อ “Future Ready Business: Assessing Asia Pacific’s Growth Potential Through AI” ระบุว่าอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่มีอยู่อีกต่อไปในอนาคต และยังได้พบเห็นความต้องการที่มีต่อบทบาทของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้องการนั้นไม่ได้จำกัดเพียงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น ผลสำรวจดังกล่าวพบว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า ทักษะที่ผู้บริหารธุรกิจในประเทศไทยมองหาจากพนักงานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะเชิงดิจิทัล การเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่อนาคตยุค AI โครงการ “ASEAN Digital Innovation” มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบุคลากรและเยาวชนจำนวน 46,000 คนใน 7 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม และเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาด้วยทักษะเชิงดิจิทัลที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตในการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว พันธมิตรในระดับท้องถิ่นจากทั้ง 7 ประเทศจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับอาจารย์จำนวนกว่า 500 คน ผ่านการใช้ประโยชน์จากหลักสูตรการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ 

Future20Ready20ASEAN20 20Python20training2028229

 เพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเชนจ์ ฟิวชั่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สอนไพทอนอย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาทำโครงงานอย่างง่ายได้” แก่อาจารย์จำนวนกว่า 50 คน เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคคลากรทางการศึกษา (train the trainers) จากความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมแก่ชาวไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของไมโครซอฟท์ โดยภายในงาน มีอาสาสมัครเยาวชนจาก Coder Dojo ชมรมนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ที่มาร่วมให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่อาจารย์ภายในห้องเรียนด้วย

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ไมโครซอฟท์ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีสามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนความครอบคลุมทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง จากการเตรียมพร้อมเยาวชนด้วยทักษะเชิงดิจิทัล ทำให้เราสามารถเพิ่มโอกาสเชิงเศรษฐกิจให้กับพวกเขาได้สำเร็จ และในขณะเดียวกัน ยังทำให้เราสามารถจัดการกับภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถซึ่งเป็นปัญหาที่อุตสาหกรรมต่างๆ ที่กำลังปฏิรูปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลต้องประสบ นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ยังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการระดับภูมิภาค ‘ASEAN Digital Innovation’ ที่จะนำมาซึ่งการเติบโตเชิงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ” 

คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “โครงการ ‘ASEAN Digital Innovation’ เกิดจากความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนจากทุกภูมิหลัง โดยเฉพาะเยาวชนผู้หญิง ในการประกอบอาชีพในอนาคต เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เท่าเทียมและมีคุณภาพจะส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่สำคัญเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานในทุกภาคอุตสาหกรรม”

นางสาวกาญจนา สิทธิรัตนยืนยง อาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมฯจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ ดิฉันไม่เคยมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนมาก่อนเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อภาษาดังกล่าวได้ถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันจึงได้เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะดังกล่าว สำหรับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ดิฉันได้วางแผนไว้ว่าจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนอย่างแน่นอน โดยเริ่มจากการสอนวิธีเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนในระดับเบื้องต้น และต่อยอดด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนเขียนโครงงานโดยใช้ภาษาไพทอนเพื่อให้พวกเขาได้ฝึกปฏิบัติแบบลงมือทำจริง” 

นายวุฒิชัย กัณหา อาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมฯจากโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า “การศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในระบบเดิมเน้นสอนให้เด็กท่องจำทฤษฎีและเรียนรู้แค่สิ่งที่อยู่ในตำรา ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเด็กไม่มีกระบวนการคิดหรือเรียงลำดับขั้นตอนในการทำงาน เด็กจะไม่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ ในฐาะนะครูยุค 4.0 ผมจึงพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนของผม ซึ่งผมรู้สึกว่าการเรียนภาษาไพทอนซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย นอกจากจะเสริมทักษะด้านดิจิทัลยังจะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และพัฒนาทักษะด้านการแก้ไขปัญหา และถ้าเราสอนให้เด็กเข้าใจถึงกระบวนการในเชิงปฏิบัติได้อย่างถ่องแท้ เด็กๆ จะสามารถนำทักษะนี้ไปปรับใช้กับวิชาอื่น และการทำงานในอนาคตได้” 

รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า “หนึ่งในบทบาทที่สำคัญของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล คือการให้บริการด้านวิชาการและความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘สอนไพทอนอย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาทำโครงงานอย่างง่ายได้’ สามารถสะท้อนบทบาทของทางสถาบันฯเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เราต้องขอขอบคุณทางไมโครซอฟท์เป็นอย่างยิ่งที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้สำเร็จ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยทั้งด้านการเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลและขยายขอบเขตจินตนาการของคุณครู ซึ่งจะถูกนำไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนไทยต่อไป”ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2562 ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมทางด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ดึงความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และเสริมทักษะเชิงดิจิทัล ให้กับอาจารย์จำนวน 500 คน และนักเรียนจำนวน 50,000 คน ทั่วประเทศไทย

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here