ร่วมแสดงยินดีกับความสำเร็จทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัล จากเวทีประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

กรุงเทพฯ ๑๓มิถุนายน ๒๕๕: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒ เวทีการแข่งขัน ประกอบด้วยเวที Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF2014)ครั้งที่ ๖๗และ International Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP 2014)ครั้งที่ ๗ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า“บูรณาการ จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ” คือความคาดหวังที่มีต่อเยาวชนในอนาคต ในการนำพาประเทศสู่การแข่งขันไม่ว่าลงในระดับอาเซียนหรือในระดับนานาชาติ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้น คุณลักษณะข้างต้นจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการที่ให้ลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง และได้รับการฝึกฝน ไม่ใช่เกิดจากการท่อง การจำและการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งนั่นคือแนวทางการจัดส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ที่เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมในการแก้ปัญหาจริงที่ต้อง บูรณาการทั้งวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เข้ากับประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ทั้งนี้ การแก้ปัญหาต้องทำเป็นระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือเมื่อมีโจทย์ ต้องวิเคราะห์สาเหตุ แล้วจึงตั้งสมมติฐาน จากนั้นก็ออกแบบการทดลอง และหาข้อสรุป ซึ่งผมเชื่อว่าการฝึกการทำงานจริงอย่างเป็นระบบผ่าน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเยาวชนให้คิดเป็นทำเป็น เพื่อเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติและของประชาคมโลก ผลงานของนักเรียนที่ไปแข่งขันมานี้เป็นการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย ซึ่งสมาคมฯ ขอแสดงความชื่นชมและจะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง”

 

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค กล่าวแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมแนะให้นำประสบการณ์ ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการเดินทางไปแข่งขันมาใช้ปรับปรุงผลงานเพื่อต่อยอด หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป เน้นส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะโครงการที่เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญ พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้มีการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยกับผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำประเทศชาติไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

นายสนธิญา หนูจีนเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อินเทลในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการประมวลผลระดับโลกที่มุ่งหวังให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเกิดประโยชน์กับทุกๆ คน มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีอินเทล ไอเซฟ ๒๐๑๔ ซึ่งเป็นงานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนี้มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ๑,๗๘๓ คน จาก ๗๐ ประเทศได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนไทยได้รับรางวัลที่ ๔ ในสาขาพฤกษศาสตร์ ถึงแม้ว่าโครงงานนี้จะไม่ได้รางวัลใหญ่ แต่ก็เป็นโครงงานที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะกรรมการจากหลากหลายประเทศ เนื่องจากเป็นโครงงานที่แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นด้วยสารจากธรรมชาติ ผ่านการศึกษาทดลองที่เด็กๆ ทำได้เอง ทำได้จริง และทำอย่างครบถ้วน ด้วยวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์”

 

“อินเทลหวังว่าความสำเร็จจากโครงงานที่เรียบง่าย ทำในท้องนา ของวันทา และภัทรพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในทุกโรงเรียนว่า การทำโครงงานไม่ใช่เรื่องยากและมีคุณค่าต่อเด็กๆ มาก เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าจะช่วยสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักคิดในอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้นำด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างอินเทลให้การสนับสนุนมาโดยตลอด” นายสนธิญากล่าวเสริม

 

สำหรับตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้สรรหาจาก “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖” โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑๖(The Sixteenth Young Scientist Competition: YSC 2014)” โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถคว้ารางวัลได้ ๑ รางวัล ได้แก่

 

๑. โครงงาน ผลของสารจากพืชบางชนิดที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวของไข่และการตายของหอยเชอรี่ หอยทากสยามและหอยทากยักษ์แอฟริกา (Novel Strategy for Controlling Population of Pest Snails Using Plant Extracts)
โดย นายวันทา กำลัง และ นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา
นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ ๔ ในสาขาพฤกษศาสตร์

 

สำหรับการแข่งขันInternational Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๗ เน้นการประกวดโครงงานใน ๓ สาขาหลัก คือ พลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม มีประเทศเข้าร่วมจำนวน ๖๖ ประเทศ ๓๘๕ โครงงาน โดยมีทีมจากประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้

 

๑. โครงงาน การผลิตและศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Product and Physical Properties Characterization of Fuel Briquette Made from Spent Bleaching Earth and Cassavas Rhizome)
โดย นางสาวปพิชญา รงค์เดชประทีป และ นางสาวมาริสา เตชะสนธิชัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ดร.อุษา จีนเจนกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในสาขาสิ่งแวดล้อม

 

๒. โครงงาน การตรวจสอบไอออนของโลหะหนัก โดยการสังเกตการเรืองแสงของสารละลายขมิ้นที่ลดลง (Fluorescence Sensor Based on Quenching of Curcumin for the Determination of Heavy Metal Ion)
โดย นายปณิธาน ถาเขียว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในสาขาสิ่งแวดล้อม
๓. โครงงาน แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางด้วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท้องถิ่น (Development of Prismatic Bio-Based Battery through Electrolyte Derived from Local Plants)
โดย นางสาวพิมลวรรณ หงษ์สง่า นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ นางสาววีนัส เทศถมยา และ นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาพลังงาน
(โครงงานนี้ ได้รางวัลชนะเลิศจากโครงการ PTT Youth Camp 2013 และเข้าร่วมการแข่งขัน I-SWEEEP โดยความร่วมมือระหว่างเนคเทคและปตท.)

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here