อินเทล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมชี้ปัจจัยการก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างเต็มตัว

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา เรื่อง “สร้างคน สร้างองค์ความรู้…เตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยได้รับเกียรติจากนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษโดยนายกอร์ดอน เกรย์ลิช รองประธาน บริษัท อินเทล คอร์ปอเรชั่น รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม ผ่านการนำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 

นโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเศรษฐกิจฐานใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจภาคอื่นๆของไทยเติบโต และช่วยให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ไกลขึ้น ภายใต้แนวทางสำคัญหลัก 5 ด้านได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Hard Infrastructure) 2.ด้านงานส่งเสริมการใช้ในระดับ Application (Service Infrastructure) 3.ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Soft Infrastructure) 4. ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน Digital Economy และ R&D ด้าน Digital Economy (Promotion & Innovation) และ 5.ด้านการส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญและความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Society & Knowledge)[1]

Digital Economy Forum (7)

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “ขณะนี้ ทางกระทรวงฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธในการทำงานเพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากระบบดิจิทัล นี่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวด เพราะวิธีคิดของภาคส่วนรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้วางนโยบายเพื่อภาคเอกชนและประชาชนจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนคนอื่น โดยขณะนี้ ยังมีสมาชิกภาครัฐบาลจำนวนเกินครึ่งที่ยังอยู่ในโลกอนาล็อก สิ่งสำคัญคือการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และดิจิทัลแก่สมาชิกแต่ละท่าน เพื่อระบบขั้นตอนการทำงานที่สั้นลง และการบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น ในส่วนภาพรวมของทั้งประเทศ ขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อให้ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงภายในปีหน้า และเข้าถึงทุกตัวบ้านในปีถัดไป จะได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา โดยมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สิ่งสำคัญคือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆกันจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยในเบื้องต้น เราได้ร่วมมือกับกระทรวงหลักต่างๆ และได้การสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้นี้สู่ประชาชนทั้งในภาคธุรกิจและครัวเรือน เราเชื่อมั่นว่าการบูรณาการ และการเชื่อมโยงระหว่างกันจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และประชาชนไทยจะสามารถก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้ประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างรัฐและเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแนวทางสำคัญหลัก โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญและความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแข็งแรงสมบูรณ์”

Digital Economy Forum (6)

ในส่วนของภาคเอกชน นายกอร์ดอน เกรย์ลิช รองประธาน บริษัทอินเทล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีได้แทรกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมหรือ เอสเอ็มอี ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การที่ประชากรมีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีจะช่วยให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต”

 

การทำธุรกิจในปัจจุบันเปรียบเสมือนเราอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ที่นวัตกรรมเป็นตัวผลักดันให้เกิดความแตกต่าง เทคโนโลยีจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ถ้าหากผู้ใช้เทคโนโลยีไม่สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ แพลตฟอร์มการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับ SMAC (Social + Mobile + Analytics + Cloud) หรือการควบรวมของรูปแบบในการสื่อสารที่แม่นยำและเข้าถึงได้ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวก ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ต้องมี 5 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ธุรกิจในทุกขณะ (Innovation + velocity) ความรู้เชิงลึกในพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Insights) อุปกรณ์และรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย รวมทั้งการโต้ตอบกับอุปกรณ์อย่างชาญฉลาดขึ้น (Connected experience) ความสามารถในการวางจำหน่ายสินค้าในช่องทางแบบดิจิทัลที่ไร้พรมแดน ที่ต้นทุนต่ำและลดความซับซ้อนของการทำงานพร้อมกับขยายเครือข่ายที่กว้างขึ้น (Mega Markets) และ การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจแบบดิจิทัล (Digitally Trusted)

 

อินเทล ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมในการสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความรู้ความสามารถ และทักษะในการเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เราจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและสร้างโครงการต่างๆ เพื่อช่วยมนุษย์ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างครอบคลุมและชาญฉลาด

 

อินเทลได้จัดตั้งโครงการ อินเทล® ทีช (Intel® Teach) ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ครูในสถานศึกษา ให้สามารถพัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของตนโดยมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน และสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสื่อสารกับผู้อื่น และการเพิ่มทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และอีกหนึ่งโครงการคือ อินเทล® อีซี่ สเต็ปส์ (Intel® Easy Steps) โปรแกรมด้านการเรียนรู้สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน หรืออาจมีเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายนี้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยผ่านประสบการณ์ในการลงมือใช้งานจริง ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในเรื่องพื้นฐานต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ โดยปัจจุบัน โครงการ Intel Easy Steps ได้ถูกรับการเผยแพร่ไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก

Digital Economy Forum (5)

สำหรับประเทศไทย อินเทลได้มีการกำหนดวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลไทยในการผลักดันมาตรฐานและนโยบายในการส่งเสริมให้มีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าสู่การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อินเทลได้จัดตั้งหน่วยฝึกอบรมเพื่อดูแลโครงการ Intel Teach เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแผนการจัดอบรมในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีครูจำนวนทั้งสิ้นกว่า 150,000 คน จากทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากโครงการนี้ และอินเทลยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการนี้ให้ครูได้ใช้ประโยชน์อันสูงสุดต่อไป

 

โครงการ Intel Easy Steps ได้ช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงพื้นฐานต่างๆ ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยทักษะเหล่านี้ ล้วนมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้สามารถก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีประจำจังหวัด (Telecentre) 1,981 แห่งทั่วประเทศ ที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้ทักษะทางด้านไอซีทีเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 

“ด้วยความคิดริเริ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย รัฐบาลได้มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมกับด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันให้ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวเพื่อส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล และความรู้ด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในดิจิทัลจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่ง   อินเทลยังคงมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวสติยา ลังการ์พินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

 

“อินเทลหวังว่า งานสัมนา “สร้างคน สร้างองค์ความรู้…เตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” รวมทั้งการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เกิดสังคมการเรียนรู้แบบดิจิทัล และเพิ่มการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางเทคโนโลยีในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทางภาครัฐได้วางไว้ และอินเทลขอยืนยันในความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประชากรไทย”นางสาวสติยา กล่าวทิ้งท้าย

 

[1] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2557), 3 Years ETDA Enabling Digital Economy ชีวิต เศรษฐกิจ ดิจิทัล, หน้า 64

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here