Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ICDL กับภารภิจพัฒนาทักษะไอที ขับเคลื่อนไทยสู่ยุคดิจิทัล

ประเทศไทยมุ่งเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มสูบ พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล  ทั้งนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเริ่มจากเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรซึ่งเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัล

การปรับโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนนโยบายพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559– 2561) เพื่อยกระดับภาคเศรษฐกิจของประเทศและมุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) คำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการด้านต่างๆทุกภาคส่วนมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นฐานของการใช้งานและการเชื่อมโยงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน โดยจากสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าสัดส่วนของสถานประกอบการที่มีพนักงานกว่า 51 คน ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ถึง 96.3 เปอร์เซนต์ และสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่กว่า 200 คน มีการใช้คอมพิวเตอร์ถึง 99.6 เปอร์เซนต์

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกพื้นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เริ่มจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสังคม โดยเร่งพัฒนาผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นกำลังคน หรือบุคลากรในทุกๆด้าน รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา และแรงงานให้เกิดความเข้าใจ และมีทักษะทางเทคโนโลยีได้อย่างเชี่ยวชาญ พร้อมถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง พร้อมนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล ตัวแทน ICDL Asia ประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ไอทีจึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การเรียนไปจนถึงการทำงาน การพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลได้ต้องเริ่มจากการพัฒนาทักษะทางด้านไอที เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมเป็นแรงงานสำคัญในการสร้างประเทศให้แข็งแกร่ง โดย ICDL พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานในยุทธศาสตร์พัฒนาทุนมนุษย์ของภาครัฐ ด้วยการเพิ่มศักยภาพทักษะด้านไอทีของทุกคนให้สูงขึ้น สามารถจัดการบริหารงานด้านต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ทักษะไอทีเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงได้ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายและภาระงานไอทีเบื้องต้นในหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีระบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล วัดระดับพื้นฐานทางไอทีได้ทุกคนโดยไม่จำกัดทักษะความรู้ของซอฟแวร์ใดๆ ICDL มุ่งหวังให้เกิดการใช้งานทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง และใช้งานได้จริงในการทำงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญ”1-1

จากการสำรวจของ ICDL ประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้สมัครงาน 49% แจ้งว่าตนเองมีทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการทำงาน “ดีมาก” และอีก 29% บอกว่าตนเองมีทักษะความรู้อยู่ในระดับ “ดี” แต่หลังจากนำเอากลุ่มคนตัวอย่างเหล่านี้เข้าทดสอบทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าที่ที่สมัครงาน พบว่ามีเพียง 25% เท่านั้นที่มีทักษะความรู้ในระดับดีและดีมากสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ ICDL ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดความรู้ในหลักสูตรไอทีเป็นอย่างมาก

วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล International Computer Driving License (ICDL) จึงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดยได้เข้าร่วมผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพแรงงาน (Digital Workforce) ในงาน Digital Thailand 2016 ที่ผ่านมา เพื่อทดสอบวัดมาตรฐานทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรในองค์กรต่างๆ เพิ่มวิทยฐานะของผู้ปฏิบัติงาน และเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลของนักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาหรือที่สำเร็จการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันในประเทศไทยได้มีหน่วยงานและองค์กรที่เป็นศูนย์สอบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (ICDL Approved Test Centre) อยู่ 30 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะไอทีให้สามารถใช้งานได้ในระดับสูงตอบโจทย์การทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here