Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

แถลงการณ์จากหัวเว่ย กรณีบทความเรื่องประตูหลังของระบบ (backdoor) ของเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯได้กล่าวหาหัวเว่ยต่อสาธารณะชนในข้อหาสอดแนมผู้ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือด้วยอุปกรณ์ของหัวเว่ย ซึ่งรายงานจากสำนักข่าว เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล(TheWallStreetJournal)เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาโดย เจ้าหน้าที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกระดับการแบนหัวเว่ยขึ้นอีกขั้น เพื่อชักจูงให้ประเทศ พันธมิตรเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยแท้จริงแล้ว “ประตูหลังของระบบ(backdoor)” ที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างถึงนั้น เป็นเพียง “อินเตอร์เฟสสาหรับใช้เพื่อการสกัดกั้นทางกฏหมาย” ซึ่ง เป็นฟีเจอร์ที่จำเป็นต้องมีตาม ข้อบังคับทางกฎหมาย และได้รับการใส่เข้ามาในระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ อาชญากรรมต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะถูกส่งมอบโดยผ้ใูห้บริการเครือข่ายไม่ใช้ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์

ตามหลักฐานจากข้อมูลที่สโนว์เดนได้เปิดเผยออกมาทำให้พบว่าสหรัฐฯได้มีการสอดแนมเข้าถึงเครือข่าย โทรคมนาคมทั่วโลกและคอยล้วงข้อมลูในประเทศอื่นๆ มาเป็นระยะเวลานานโดยรายงานของสานกัข่าว วอชิงตันโพสต์ (WashingtonPost) เมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่พูดถึงการที่หน่วย CIA ได้ใช้บริษัทลับในการล้วง ข้อมลูของประเทศอื่นเป็นเวลาหลายทศวรรษยิ่งถือเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดี

ข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ที่มีต่อหัวเว่ยโดยใช้การสกัดกั้นตามกฏหมายเป็นเพียงการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย พวกเขาไม่มีข้อมูลหลักฐาน และตรรกะที่ยอมรับได้ในวงการความปลอดภัยทางไซเบอร์หัวเว่ยไม่เคย และไม่มีวันที่จะสอดแนมเข้าแทรกแซงเครือข่ายโทรคมนาคมใดๆ และหัวเว่ยไม่มีความสามารถในการทำเช่นนั้น หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (TheWallStreetJournal) นั้นทราบเป็นอย่างดีว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ สามารถมอบหลักฐานใดๆ เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหานี้ได้แต่ยังคงเลือกที่จะกล่าวถึงข้อโกหกจากทางการ สหรัฐฯ ในประเด็นนี้สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลนั้น มีอคติกับหัวเว่ยและยังทำลายความ น่าเชื่อถือของสานักพิมพ์เอง

บทบาทของหัวเว่ยในฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม คือการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือตาม มาตรฐาน 3GPP/ETSI เช่นเดียวกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ เราปฏิบัติตามมาตรฐานการสกัดกั้นตามกฏหมายของอุตสาหกรรม อย่างเช่น มาตรฐาน 3GPP’s TS 33.107 สาหรับเครือข่าย 3G และ TS 33.128

สาหรับเครือข่าย 5G สิ่งนี้คือจุด ที่แสดงถึงความรับผิดชอบของหัวเว่ยในด้านการเคารพต่อประเด็นเรื่องการ สกัด กั้น ทางกฎหมาย

การดำเนินงานตรวจสอบควบคุมที่แท้จริงรวมถึงการใช้อินเตอร์เฟซการสกัดกั้นทางกฏหมายนั้นสามารถ ดำเนินการได้โดยผ้ใูห้บริการเครือข่ายและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการดูแลเท่านั้นโดยที่อินเตอร์เฟซสาหรับการสกัดดั้นนั้น จะอย่ใูนสถานที่ที่ได้รับการป้องกัน จากฝั่งผ้ใูห้บริการ และจะดำเนินการด้วย พนักงานที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลในประเทศนั้นัๆโดยผ้ใูห้บริการเครือข่ายจะมีกฏปฏิบัติงานที่เข้มงวด ในการให้บริการและคอยดแูลอินเตอร์เฟซดังกลา่วโดยที่หวัเว่ยไม่ได้พัฒนาหรือผลิตเครื่องมือการสกัดกั้นใดๆ นอกเหนือไปจากนี้

หวัเว่ยเป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือเท่านั้น และด้วยบทบาทนี้การเข้าถึงเครือข่ายของลูกค้าโดยไม่ได้รับ อนญุาต รวมถึงการที่ลูกค้าไม่รู้เห็นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เราไม่มีความสามารถที่จะหลบเลี่ยงผู้ให้บริการเครือข่าย หรือเข้าถึงการควบคุม และนำข้อมูล จากเครือข่ายออกไปได้โดยไม่มีการตรวจจบั จาก ระบบไฟร์วอลล์และระบบรักษาความปลอดภยัของระบบในความเป็นจริงแล้วแม้แต่หนงัสือพิมพ์วอลล์ สตรีท เจอร์นลั เองก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ นนั้ ไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชดั เจนเป็นรูปธรรมสาหรับ ข้อกลา่วหาเรื่อง“ประตหูลงัของระบบ(backdoor)”ที่ว่านไี้ด้

หวัเว่ยยึดถือเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาความเป็นส่วนตัวของผ้ใูช้เป็นสิ่งสำคัญอันดับ หนึ่ง สาหรับความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ นั้น ถือเป็นการละเลยการลงทุนจำนวนมหาศาล, แนว ทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างหวัเว่ยและผ้ใูห้บริการเครือข่ายในด้านการจัด การความเสี่ยงความปลอดภัยทาง ไซเบอร์ เรามีความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่รัฐบาลสหรัฐฯ พยายามที่จะกล่าวหาหวัเว่ยในประเด็นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หากสหรัฐฯ สามารถค้นพบจดุที่หวัเว่ยละเมิดดังที่กลา่วหาจริงเราร้องขอให้ สหรัฐฯ เปิดเผยหลักฐานที่มีรายละเอียดชัดเจนอีกครั้ง แทนการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการ แพร่กระจายข่าวลือ

ทั้งนี้ผ้ใูห้บริการเครือข่ายบริษัทโทรคมนาคมดอยช์เทเลคอม (DeutschTelecom) และโวดาโฟน (Vodafone) ยัง ยืนยัน ว่า ไม่พบสิ่งไม่ถูกต้องใดๆ ในการทางานร่วมกับหัวเว่ย

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here