HP สำรวจความมุ่งหวังของผู้ปกครองในการเตรียมลูกหลานสู่อนาคต

เอชพี อิงค์ ประเทศไทย เผยผลงานสำรวจโครงการ HP New Asian Learning Experience ซึ่งเป็นการศึกษาทัศนคติและบุคลิกลักษณะของพ่อแม่ยุคใหม่ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในปกครองอย่างไร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านของผู้ปกครองกลุ่มมิลเลนเนียล จำนวน 3,177 คน จาก 7 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย พบว่า mindsetsหรือความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองให้นิยามของการเรียนรู้แตกต่างกัน อยู่ที่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่พวกเขาให้คุณค่า การมีส่วนร่วมในการช่วยเด็กเรียนรู้ รวมถึงความคาดหวังและความเป็นห่วงอนาคตของลูกหลาน

ในฐานะของความเป็นพ่อแม่ เราเข้าใจอย่างดีถึงความสำคัญของการให้การศึกษากับลูกหลานอย่างรอบด้าน เอชพี ได้ดำเนินการทุกด้านให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครองชาวไทย โดยเฉพาะบทบาทของสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยให้เกิดผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เอชพี สนับสนุนผู้ปกครองในการพัฒนาลูกหลานให้เป็นผู้นำในอนาคตด้วยการเป็นช่องทางของแหล่งข้อมูลความรู้  เทคโนโลยี และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกหลาน ได้รับการพัฒนาทักษะที่ต้องการและเตรียมความพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมของการทำงานในอนาคต” ปวิณ วรพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี อิงค์ ประเทศไทยกล่าว

ผลสำรวจโดยรวมชี้ให้เห็นว่า อนาคตที่มั่นคงของเด็ก คือความกังวลสูงสุดของผู้ปกครองทุกคน ร้อยละ 66 กังวลเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 42 กังวลเรื่องความมั่นคงในการทำงาน ร้อยละ 54 กังวลเรื่องทักษะที่ถูกต้องต่อบทบาทชีวิตในอนาคต สำหรับผู้ปกครองยุคใหม่ของประเทศไทย ร้อยละ 65 เรื่องค่าครองชีพเป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุด และรองลงมาร้อยละ 54 คือห่วงเรื่องการสร้างทักษะที่ถูกต้องต่อบทบาทของเด็กในอนาคต 

การสร้างระเบียบวินัยเป็นลักษณะนิสัยสำคัญที่สุดสำหรับผู้ปกครองยุคใหม่ในกลุ่มเอเชีย ในขณะที่ร้อยละ 57 ของผู้ปกครองไทยมองว่าด้านการสร้างสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากนี้ ร้อยละ 61 ของครอบครัวไทยยังเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะและความสามารถในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมให้อนาคตของลูกหลาน

ผู้ปกครองชาวเอเชียยุคใหม่ต้องการให้ลูกหลานของพวกเขาพัฒนาทักษะทางสังคมอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการมีความสุข โดยร้อยละ 83 ผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในขณะที่ผู้ปกครองไทย ร้อยละ 68 ต้องการให้ลูกสามารถทำได้ดีที่สุดในสิ่งที่พวกเขาทำ และร้อยละ 66 ของผู้ปกครองไทย ระบุความมั่นคงของงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มากกว่าประเทศอื่นๆ

ครอบครัวในเอเชียต้องการใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา 

HP New Asian Learning Experience Study ยังระบุว่า ผู้ปกครองเชื่อว่าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งพิมพ์ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กในเชิงบวกมากกว่าการเรียนรู้กับสื่อดิจิทัลเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้บนสิ่งพิมพ์กับบนดิจิทัลให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และเชื่อว่า สิ่งพิมพ์ให้ผลที่ดีกว่าสำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ การใช้เวลาในการอ่าน การเรียนคำศัพท์และการจดจำ ในขณะที่แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างวิจารณญาณ

จากผลสรุปโดยรวมจากทุกประเทศ พบว่า การเรียนรู้จากสิ่งพิมพ์ น่าจะดีกว่าสำหรับการพ ัฒนาทักษะความเข้าใจของเด็กๆ และร้อยละ 50 ของผู้ปกครองยอมรับว่า สิ่งพิมพ์เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ ในขณะที่ร้อยละ 53 ระบุว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมที่สุดสำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีและการฟัง

อย่างไรก็ตาม พวกเขารับรู้ว่าการเรียนแบบผสมผสานของทั้งจากสิ่งพิมพ์และดิจิทัลให้ประโยชน์มากที่สุด ผู้ปกครองไทยร้อยละ 57 ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับด้านศิลปะ รองลงมาคือการเรียนรู้ด้านภาษาร้อยละ 56 และทักษะดนตรีร้อยละ 41 ในการสำรวจยังพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ปกครองสูงสุดถึงร้อยละ 90 ที่ระบุว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก คือต้องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ  

เป็นที่ชัดเจนจากการสำรวจ ชี้ให้เห็นว่า การใช้สิ่งพิมพ์ ยังคงเป็นวิธี tried-and-tested approach ที่ดีสำหรับช่วยเด็กๆ ดังนั้น วิธีการเรียนรู้บนสิ่งพิมพ์ยังคงความเป็นที่นิยม เพราะผู้ปกครองคิดว่าเป็นวิธีที่จะช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิ จดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และยังพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังเชื่อว่าเด็กๆ มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะชอบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ปวิณ กล่าว 

การศึกษาในวันนี้กับผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต

ผู้ปกครองยุคใหม่วันนี้ทราบดีว่า การศึกษาจะต้องมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามเวลา HP New Asian Learning Experience สะท้อนการให้คำนิยามของการเรียนรู้ของครอบครัวไทยว่า จะต้องคำนึงถึงความต้องการของสภาพแวดล้อมการทำงานที่จะเกิดในอนาคตเป็นสำคัญ โดยรวมร้อยละ 88 ของผู้ปกครองไทย ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ มากกว่าการเรียนรู้แบบท่องจำที่ร้อยละ 73 และเชื่อว่าการเรียนรู้ทั้งสองประเภทจะมีอิทธิพลต่อความสามารถของเด็กในการเลือกทักษะที่จำเป็นเมื่อพวกเขาเข้าสู่วัยทำงาน

ในบรรดาผู้ปกครองทั้งหมด การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเผชิญกับโลกแห่งความจริง ที่เสริมการพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์และวิจารณญาณ ในขณะที่การเรียนรู้แบบท่องจำนั้นเหมาะสำหรับความรู้ที่อาศัยความชัดเจนของความเป็นจริงอันเป็นฐานในการต่อยอดการพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่สูงขึ้น
 
ปัจจุบันนี้ โลกอยู่ในช่วง Experience Age – ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความคิดสร้างสรรค์ จุดประกายความร่วมมือ และเชื่อมโยงผู้คน ความคาดหวังเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเปลี่ยนวิธีรูปแบบการทำงานของสังคม ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนอย่างคล่องตัวด้วยเทคโนโลยีที่น่าทึ่งด้วยการทำงานที่ไร้พรมแดนและการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลาย

เอชพี กำลังปฏิรูปการเรียนรู้ผ่านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งด้านการพิมพ์และสมรรถภาพของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage และแล็ปท็อป HP Pavilion x360 ที่ช่วยในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะในหลากหลายข้ามวัฒนธรรมทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมHP Thailand และ HP Thailand Online Store

TH HP Reinvent Learning Infographic Thailand

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here