Exclusive Content:

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

“ดีป้า” นำร่องขับเคลื่อนดิจิทัลสตาร์ทอัพผ่านมาตรการส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนำร่องขับเคลื่อนดิจิทัลสตาร์ทอัพ และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่าน 4 มาตรการส่งเสริม ทั้งมาตรการผลักดันด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลงานนวัตกรรม มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุน และการสร้างความเชื่อมั่นผ่านระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

นายมีธรรม ณ ระนอง    รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้ามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนระดับชาติด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ที่ผ่านมาดีป้ามีมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมไล่ระดับต่อยอดในหลายด้าน

มาตรการแรก ดีป้าดำเนินการสนับสนุนให้ Digital Start up และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าถึงการจดแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 200 ราย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายของดีป้า ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกกลุ่ม AECรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบ  กฎหมายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์  กฎหมายเครื่องหมายการค้า  กฎหมายลิขสิทธิ์) เพื่อนำเสนอข้อมูลปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัล และเตรียมนำเสนอแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ในทางธุรกิจให้กับสถาบันการเงินและเพื่อผลักดันเข้าสู่มาตรการที่ 2 คือ มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดีป้า ไม่ใช่ผู้ให้เงินทุน แต่เราส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีการอนุมัติโครงการค้ำประกันผู้ประกอบการในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ Digital Startup และ กลุ่มผู้ประกอบการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในเบื้องต้น บสย.แบ่งกลุ่มการให้ความสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Digital Start up และบุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และนิติบุคคลไม่เกิน 5 ล้านบาท และกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี บุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และนิติบุคคลไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อผลักดัน จูงใจ ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 20 แห่ง ซึ่งเป็นพันธมิตรกับดีป้า โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการค้ำประกันจาก บสย. จะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากทางดีป้า เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนและดีป้าจะผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ สามารถเข้าถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในมาตรการที่ 3 ต่อไป

มาตรการที่ 3 คือ การส่งเสริมการลงทุน ดีป้าร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะประเภทกิจการที่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ดิจิทัลซึ่งมีรายละเอียด สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่หลากหลายมากขึ้น โดยสำนักงานได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษา  ตลอดจนจัดทำบทเรียน e-Learning ด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเผยแพร่ โดยผลการดำเนินการที่ดีป้าได้ร่วมกับ BOI ในการสนับสนุนการลงทุนในปี 2559 นั้น โครงการที่อยู่ในคลัสเตอร์ดิจิทัลได้รับการอนุมัติจาก BOI จำนวน 264 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,230.30 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลจำนวน 6,224 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีการอนุมัติโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 123 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,120.30 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งหมด 3,129 คน

นอกจากนี้ ดีป้ายังสร้างความเชื่อมั่นโดยการสร้างมาตรการที่ 4 คือ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยืนยันการมีตัวตน ขณะนี้ ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจำนวน 310 ราย เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ใช้งานดิจิทัล กลุ่ม Digital Start up และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป

Latest

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Newsletter

Don't miss

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Westcon Group (Thailand) พร้อมจัดจำหน่ายโซลูชั่นของ EfficientIP

โซลูชั่น DDI และ DNS Security ของ EfficientIP บุกตลาด APAC...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที ครับ โพสต์นี้ มีเรื่องอะไรบ้างChatGPT คืออะไร5 วิธี ใช้ ChatGPT ช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้น 100 เท่า1. เริ่มประโยคด้วยคำว่า Act as ....2. ใช้ ChatGPT...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here