Big Data ความสำคัญที่ใหญ่กว่าชื่อ

จากผลการวิจัยของ GloblaWebIndex ในปี 2557 ชี้ว่ามีคนใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึง 65% ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนทำให้อินเทอร์เน็ตติดตามตัวเราไปทุก ๆ ที่ ในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นภาพแรกที่ใครหลายคนนึกถึงยามตื่นนอน ยามกินอาหาร ยามเดินทาง ยามออกกำลังกาย หรือแม้แต่ใครหลายคนอาจจะหลับไปพร้อมกับสิ่งนี้เลยก็ได้ นอกจากนี้ผู้ผลิตได้มีความพยายามที่จะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ความบันเทิง หรือแม้แต่สุขภาพ ทำให้มีการเรียกขานความยิ่งใหญ่นี้ว่า Internet of Thing คือ อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งๆทุกอย่าง หรือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเช็คเรื่องราวข่าวสาร การสร้างธุรกิจ การศึกษาข้อมูล การลงทุน เก็บประวัติสุขภาพ หรือแม้แต่การจัดการชีวิตประจำวัน ที่อินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนในแทบทุกกระบวนการ

ปัจจัยสำคัญในจุดเริ่มการเปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยีสุดล้ำ คือ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่มีการพัฒนาจากโทรศัพท์มือถือธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย Mobile Internet จึงเป็นต้นแบบของการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจได้เป็นอย่างดี และเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านไปจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เคยใช้อยู่ในกลุ่มเล็กๆของสังคม ก็เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นจนเกลุ่มขนาดใหญ่ที่ทุกคนให้ความสำคัญทำให้โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเทคโนโลยีต่างๆแทบทุกอณูพื้นที่ ทำให้ความเข้มข้นในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้น ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการใช้งานแบบเรียลไทม์บนอินเทอร์เน็ต

ในส่วนของภาครัฐได้ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการร่างแผนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นการหลอมรวมกันระหว่าง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่กระจายเสียง เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และในขณะเดียวกันก็ได้วางยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันถึง 5 จุดด้วยกัน นั่นคือ 1.ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้นำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน 2.มีคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ ที่ชี้นำทิศทางของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกำหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาดให้แก่เอกชน 3.กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ 4.รัฐจะกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัย และ 5.รัฐจะปรับปรุงบทบาท อำนาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง และแน่นอนว่าเมื่อภาครัฐตอบรับกับการพัฒนาทางด้านดิจิทัลขนาดนี้แล้ว ภาคเอกชนเองก็อยู่เฉยไม่ได้ จึงต้องเร่งพัฒนาระบบเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการธุรกิจให้กับองค์กรของตนเอง

Big Data คืออะไร ?

Big Data คือเทคนิค หรือเทคโนโลยีในการกลั่น หรือวิเคราะห์ สกัด เอาคุณค่าออกมาจากขู้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเกินขอบเขตหรือขีดจำกัดของการจัดการข้อมูลแบบเดิม ๆ โดยทาง Gartner ได้นิยามความหมายของ Big Data ไว้ด้วย 3V คือ high-volume, high-velocity และ high-variety

Volume ปริมาณของข้อมูลจะมากมายมหาศาลจนไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลรูปแบบเดิมๆได้ หรือถ้าเก็บได้ก็อาจจะยากและซับซ้อน

Velocity หรือความเร็ว คือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยข้อมูลนั้นจะมีค่าในเวลา ณ จุดนั้น และจดหมดค่าเมื่อเวลาผ่านไป การนำเอาข้อมูลชนิดนี้มาใช้ต้องมีการประมวลผลที่รวดเร็วทันต่อเห็นการณ์

Variety หรือความหลากหลาย ข้อมูลที่มีความหลากหลายทางโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดเก็บหรือแยกหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ หรือมีรายละเอียดปลีกย่อย หรือรูปแบบในการจัดการข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของข้อมูล

ทั้งสามสิ่งนี้เป็นหลักในการยึดถือข้อมูลได้ว่า Big Data เป็นข้อมูลที่พิเศษมากจริงๆ ดังนั้นหลายองค์กรในโลกธุรกิจจึงให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ และต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น การจะนำเอาข้อมูล Big Data มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต้องมีความพร้อมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านเทคนิค และด้านบุคลากร หากไม่มีความพร้อมหรือจัดการไม่เหมาะสม ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นขยะในการจัดการข้อมูลไปในทันที

Big Data จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานหลายประการ เช่น การใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย เอกสาร เครือข่ายทางสังคม หรือข้อมูลเฉพาะต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลังต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง Big Data นี้เหมาะสำหรับการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลดิบ หรือข้อมูลกึ่งโครงสร้างต่างๆ นำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาการแก้ไขหรือหาวิธีการจัดการให้ธุรกิจเป็นไปตามที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจทำให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคนิคที่สามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และทางด้านการเงินที่สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายไอทีได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการก็คือ Hadoop ที่ถูกพัฒนามาจาก Open Source Technology  สามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และนำไปประมวลผลได้ แต่การวิเคราะห์ Big Data นั้นเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลดิบแบบย่อยเท่านั้น หากต้องการข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้นไปอีกก็ต้องเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ Analytics ที่จะทำให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นไปอีกด้วย

แนวโน้มในการนำ Big Data Analytics มาใช้งานนั้นมีเป้าหมายรองรับการขยายตัวธุรกิจอย่างชัดเจนดังนี้  ต้องมีความเร็วในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานได้รวดเร็วและง่ายพอที่จะรับมือกับผู้ใช้งานแผนกต่างๆ ได้  และด้วยปริมาณข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันหากสามารถนำมารวบรวมและวิเคราะห์ได้ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรเพื่อสร้างก้าวต่อไปที่แข็งแกร่งได้อีก  และหากช่วยให้บริษัทสามารถเข้าใจลูกค้าของตนได้ลึกซึ้ง มีภาพรวมธุรกิจ และวิเคราะห์ตอบโจทย์เพื่อสร้าง Customer Experience ที่ให้ความแตกต่างทางธุรกิจได้ก็จะยิ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจให้เหนือคู่แข่ง  ที่สำคัญการนำข้อมูลที่เฉียบคมเหล่านี้มาใช้งาน ต้องสามารถตอบสนองทิศทางของแต่ละแผนกได้ดี และไม่ควรใช้งานยากเกินไป ทางที่ดี คือ ต้องง่ายจนแทบไม่ต้องเทรนเลย เพื่อให้เข้าถึงจิตใจลูกค้า หรือผู้บริโภคเป้าหมายของบริษัทได้แม้รายละเอียดเล็กน้อย  ทุกวันนี้การทำการค้าที่เข้าถึงใจผู้บริโภคและมีความคล่องตัวในการให้การบริการแบบหลากหลายช่องทางนั้นคือกุญแจแห่งความสำเร็จ

ทั้งหมดนี้ เพียงแค่มี Big Data ก็จะช่วยทำให้ระบบข้อมูลทางธุรกิจจัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในด้านอื่นๆได้อีกด้วย และที่สำคัญยังตอบรับกับการจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมสนองนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ให้เอกชนเป็นผู้นำและรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน เรียกว่า Big Data เข้ามาถูกจังหวะเวลาเหมาะกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาประเทศชาติเสียจริง Big Data ชื่อนี้ยิ่งใหญ่จริงๆ

# # #

เกี่ยวกับยิบอินซอย

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นส์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐและเอกชน ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน ที่มุ่งมั่นให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม โซลูชั่นศูนย์ข้อมูล และระบบเฝ้าระวัง (หรือระบบติดตามเฝ้าระวัง) โดยเน้นความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อการให้บริการและส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ยิบอินซอยยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here