กิจกรรม Aware Technology Competition Award 2016 ส่งเสริมนักศึกษาเป็นนักพัฒนาไอทีทางธุรกิจ

อะแวร์คอร์ปอเรชั่นร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Aware Technology Competition Award 2016 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้มุมมองงทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นนักพัฒนาไอทีที่ดีและทันโลกยุคปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้โมบาย แอพพลิเคชั่นในการสร้างแบบจำลองธุรกิจ และเป็นการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 

นางสาวกนกชนา  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าบริษัท อะแวร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “Aware Technology Competition Award 2016 ”ว่า กิจกรรมนี้ ทางทีมงานของ อะแวร์คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าร่วมเตรียมงานกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านไอที มาปรับใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกธุรกิจในปัจจุบันและช่วยส่งเสริมให้เป็นนักพัฒนาไอทีที่ดี โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอพพลิเคชัน ในการสร้างแบบจำลองธุรกิจขึ้นมา ในหัวข้อ “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อซ้ำ” และต้องการเน้นการสร้างศักยภาพของเยาวชนของชาติให้มีความเข้มแข็ง รู้จักการสร้างกรอบกระบวนการคิดในการสร้างธุรกิจขึ้นมาภายใต้มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ไอที

ภาพ Aware 2

“กิจกรรมนี้เราต้องการส่งเสริมด้านวิชาชีพที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาด้านไอที และยังเป็นการช่วยเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนThailand 4.0 โดยเริ่มจากการพัฒนานักศึกษาไอที ให้รู้จักการคิดในเชิงธุรกิจและมีความเข้าใจ ว่าฝั่งธุรกิจมีหลักการคิดอย่างไร เพื่อให้การทำงานร่วมกันของคนไอทีและนักธุรกิจเป็นไปด้วยดีและมีความเข้าใจในมุมมองของกันและกัน ในอีก 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นระบบธุรกิจดิจิทัลแบบเต็มตัว ไม่ใช่เป็นแค่ Internet Of  Thing  แต่เป็น Internet Of  Everything  หรือระบบการซื้อขายออนไลน์ที่จะกลายเป็นเรื่องปกติและสามารถทำได้บนแอพพลิเคชันเป็นหลัก  นักศึกษากลุ่มนี้ในอนาคตเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติ และเป็นหัวใจหลักขององค์กรธุรกิจยุคใหม่  จะสังเกตได้ว่าเด็กรุ่นใหม่ สมัยนี้ค่อนข้างปรับตัวได้เร็วกับยุคไอที หลายคนเริ่มปรับการเรียนหรือการทำงาน   หรือการใช้ชีวิตในโลกของชีวิตประจำวันผ่านโซเชียลมีเดียอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งทำให้สังคมไทยจะสามารถก้าวเข้าไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ” นางสาวกนกชนา  กล่าว

 

สำหรับการจัดกิจกรรม Aware Technology Competition Award 2016” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 ทีม ด้วยกัน ประกอบด้วย  1. ทีม SubSend  2.ทีม มาคนเดียว 3.ทีม Interactive Customer Royalty Kiosk  4. EzStamp และ 5.ทีม 1/500 ซึ่งจากผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมาคนเดียว โดยนายไตรศักดิ์  ไตรเสนีย์   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท จากการคว้า 2 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศและรางวัลด้านการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ( The Best Presentation) จากโปรเจ็คที่ชื่อว่า  QuickPay หรือระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการรายจ่ายของผู้ปกครอง-นักเรียน-นักศึกษาในโรงเรียน  ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ทีม SubSend โดยนางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท จากโปรเจ็ค SubSend ซับเซ้นด์ ระบบโมบายล์แอพพลิเคชั่นการจัดการธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มี shelf-life สั้น และผู้บริโภคมักจะซื้อซ้ำ

 

ผศ.ดร.ธนิศา  นุ่มนนท์ ประธานสาขาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กล่าวว่า ผลของการร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือทำให้นักศึกษาได้ต่อยอดกระบวนความคิด การเรียนรู้ใหม่ ๆ และได้แสดงความสามารถของตนเอง การได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม และถือเป็นการสร้างเสริมและแลกเปลี่ยนเรื่องของการสร้างสรรค์ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาใช้ในเชิงธุรกิจอีกด้วย

ด้านนายไตรศักดิ์  ไตรเสนีย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า กิจกรรม Aware Technology Competition Award 2016” ทำให้ได้เปิดมุมมองใหม่ในหลาย ๆ ด้าน และทำให้ผมเป็นคนที่รับฟังและพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของคนอื่น เพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะทำให้เราได้รับวิธีใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ต่อเนื่องต่อไป สำหรับแผนงานทางธุรกิจ “Quick Pay” นั้น คอนเซ็ปต์สำคัญ คือ เป็นแอพพลิเคชัน ที่ทำให้คนอยากกลับมาใช้บริการซ้ำ ใช้หลักการเลือกการตลาดในโรงเรียน  ลักษณะวิธีการคล้ายกับบริการพร้อมเพย์ แต่ใช้เฉพาะกับในโรงเรียน โดยผู้ปกครอง เป็นผู้เติมเงินให้กับนักเรียนที่โรงเรียน และนักเรียนนำไปใช้จ่ายเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียน เช่น ชำระค่าอาหาร  ค่าห้องสมุด ค่าอุปกรณ์การเรียน การศึกษา  เป็นต้น ซึ่งวิธีการตัดการชำระเงินจะเช็คได้จากสมาร์ทโฟน และตัดการชำระเงิน โดยการแสกนผ่านลายนิ้วมือของนักเรียน

 

ด้านนางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า กิจกรรม Aware Technology Competition Award 2016” เป็นการเปิดอีกมุมมอง เพื่อฝึกทักษะในด้านใหม่ ๆ ให้กับตัวเอง โปรเจ็ค “SubSend”  เป็นระบบแอพพลิเคชันทางธุรกิจเพื่อการส่งสินค้าออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีอายุ  25-60 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีเวลาไปจับจ่ายสินค้าที่ตนเองต้องการบ่อยๆ  โดยทำให้สะดวกขึ้นด้วยการช้อปง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมด้วยบริการส่งสินค้าถึงบ้านทันที

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here