แซส เปิดตัวโครงการ SAS Curriculum Pathways บทเรียนออนไลน์ฟรีเพื่อการศึกษาไทย

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์  (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   เปิดตัวโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways)

ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ฟรี ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ 65 แห่งและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 195 แห่งภายใน 2 ปี

สำหรับ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ เป็นบทเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา ทำให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาต่างๆ  ได้ในทุกที่ทุกเวลา    ซึ่งบริษัท แซส อินสติทิวท์ อิงค์ (SAS Institute, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผู้นำด้านซอฟแวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นผู้     พัฒนาและมอบให้โรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ปี 2551 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีครูจำนวนกว่า 70,000 คนและโรงเรียนกว่า 18,000 แห่งนำไปใช้งานแล้วในสหรัฐอเมริกา       สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sascurriculumpathways.com

ในภาพ– รศ. ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ (SAS Curriculum Pathways)      (ที่สี่จากซ้าย) นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  (ที่สามจากซ้าย)   ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ที่ห้าจากซ้าย) ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ที่สองจากซ้าย)     ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (คนแรกจากซ้าย)  และนางพจนีย์ เจนพนัส   รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ที่หกจากซ้าย)

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here