เอชพีชวนเยาวชนหัวใจสีเขียวร่วมกิจกรรม “HP Green Youth Camp – Reuse & Recycle for our Planet”

    กรุงเทพฯ – 23 สิงหาคม 2554 – กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เชิญเยาวชนไทยร่วมกิจกรรม “HP Green Youth Camp – Reuse & Recycle for our Planet”
     ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “HP Planet Partners” อันเป็นโครงการระดับโลกที่เอชพีแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ (reuse) และรีไซเคิล (recycling) ใน 50 ประเทศในภูมิภาคและดินแดนต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

     โครงการ HP Green Youth Camp – Reuse & Recycle for our Planet” เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปี ร่วมส่งผลงานเยาวชนเข้าประกวดในรูปแบบ              การวาดภาพด้วยเทคนิคที่ตนถนัด ขนาด A4 ภายใต้หัวข้อ “Reuse & Recycle for our Planet” และเขียนบรรยายผลงานหรือความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม          จำนวน 5 บรรทัด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2554 ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว จังหวัดจันทบุรี              

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะความสามารถในด้านอื่นๆ อาทิ ศิลปะ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศาสตร์และศิลป์ไปพร้อมๆ กัน                     พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตไป                   ร่วมสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามปณิธานของเอชพี

     ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www.hp.com/th/toner ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2554 และส่งผลงานได้จนถึง               วันที่15 กันยายน 2554  โดยจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ที่ คุณศรีรัตน์ดา ศรีอุดมสิริ           บริษัท ฮิลล์แอนด์นอลตัน ประเทศไทย ยูนิต 14 ซี ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต เเขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ                     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hp.com/th/toner หรือ  https://www.facebook.com/HPthailand หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ดูแลโครงการ คุณดวงรัตน์ โทรศัพท์ 0-2627-3501 ต่อ 207

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here